Sense health massage

Relaxation for you

Disclaimer: 

. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
* de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
* de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
* gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
* u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
* de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
* schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden..  ALGEMENE VOORWAARDEN Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Sense health massage en een cliënt waarop Sense health massage deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. INSPANNING PURE MASSAGES Sense health massage zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Sense health massage verleent geen medische behandelingen. Bij medische klachten dient u met uw behandeld arts of specialist te overleggen alvorens een massagebehandeling te ondergaan. Sense health massage kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of immateriële schade als gevolg van de behandelingen. Cliënt mag van Sense health massage verwachten dat hygiëne belangrijk is. Sense health massage verwacht dat ook van de cliënt. Sense health massage heeft het recht een behandeling te annuleren indien er naar het oordeel van Sense health massage geen sprake is van een hygiënische situatie bij de cliënt. Restitutie van de kosten vindt dan niet plaats. Is er sprake van medische klachten, bent u in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt u medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient u dit door te geven. U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van uzelf. CONTRA INDICATIES Contra indicaties zijn redenen waarom iemand niet (absolute) of gedeeltelijk (relatieve) niet gemasseerd mag worden, tenzij er toestemming is van de behandelende arts en/of specialist. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of specialist. Om er zeker van te zijn dat u geheel/gedeeltelijk gemasseerd mag worden zal, vooraf aan elke massage, een korte intake afgenomen worden. Let wel, indien de masseur niet volledig of verkeerd ingelicht wordt kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en of letsel ten gevolge van een door ons uitgevoerde massage. Contra indicaties: koorts, griep, ziekten waarbij er sprake is van verhoogde stofwisseling, besmettelijke huidziekten, infectieziekten, ernstige vaat ziekten, psoriasis, kanker, trombose, gebruik van antidepressiva, antibiotica, ontstekingsremmers, extreme vermoeidheid en uitputting en (voorgenomen) zwangerschap, open wonden, ontstekingen, traumatische aandoeningen en spataderen. Uiteraard is elke vorm van massage bij gebruik van alcohol en drugs uitgesloten.

Sense health massage verleent geen erotische massages en/of sensuele (be)handelingen. Bij ongewenst contact wordt de behandeling acuut afgebroken en direct aangifte gedaan bij de politie. AFSPRAKEN De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Sense health massage het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Sense health massage de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan Sense health massage de afspraak annuleren. Sense health massage moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. BETALING Sense health massage vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon, op facebook en de website www.sensehealthmassage.nl De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen. Indien deze niet vooraf via Treatwell vooraf betaald is. De cadeaubon is niet inwisselbaar voor contant geld. Wij accepteren alleen originele cadeaubonnen (geen kopieën) en zijn niet verantwoordelijk voor verloren cadeaubonnen en kunnen deze derhalve niet vergoeden.

GEHEIMHOUDING Sense health massage is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de specialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. AANSPRAKELIJKHEID Sense health massage is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de specialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergieën van producten, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.